Startsidan Blogg Fotoalbum FILOSOFERAR Gästbok
Debatt Om mig Logga in
Ti On To Fr
8
9
10
11
13
15
16
17
23
30
<<
Juli (2019)
>>


Min Gud! Fyll åt mig den bägare

18:37

O Gud, min Gud, 
fyll åt mig en bägare, 
Din kunskap omfattar allt, 
du är sanning, 
du är min Gud.

O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare som är avskiljandet från alla ting och gläd mig i samlingen av Dina härligheter och gåvor med det vin, som är att älska Dig. Befria mig från anloppen av lidelse och begär, bryt sönder mina bojor till denna lägre värld, drag mig i hänryckningen till Ditt överjordiska land och vederkvick mig bland tjänarinnorna med Din helighets andedräckt. O Herre, gör mitt ansikte ljust med Dina gåvors glans, upplys mina ögon med att låta dem skåda tecknen på Din alltunderkuvande makt, låt mitt hjärta glädjas över härligheten hos Din kunskap som omfattar allting, gläd min själ med Ditt själsuppväckande budskap om stor fröjd, o Du, som är Konungen över denna värld och Konugariket därovan, o Du herraväldets och maktens Herre, på det att jag må sprida Dina tecken och bevis vida omkring och förkunna Din sak och främja Dina lärosatser, tjäna Din lag och upphöja Ditt ord. Du är i sanning, den Starke, den Allgivande, den Fullkomlige, den Allsmäktige. 
– ‘Abdu’l-Bahá

1 Juni 2019  | Länk | bahai | 0 kommentar
Lovat vare Ditt Namn

15:11

Lovat vare ditt namn, 
o min Gud, 

Lovat vare Ditt Namn, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid vällukterna från Din nåds dräkt, vilka på Ditt bud och i överensstämmelse med Din önskan spreds genom hela skapelsen, och vid Din viljas Morgonstjärna, som genom styrkan av Din makt och Din överhöghet har lyst klart ovan Din barmhärtighets horisont, att från mitt hjärta utplåna alla tomma föreställningar och fåfänga inbillningar, på det att jag full av tillgivenhet må vända mig till Dig, o Du, Herre över hela mänskligheten! Jag är Din tjänare och Din tjänares son, o min Gud! Jag har fattat tag i Din nåds fäste och hållit fast vid det band som är Din kärleksfulla barmhärtighet. Förordna för mig det goda Du besitter och livnär mig från det bord Du sänt ned ur Din frikostighets moln och Din ynnest himmel. I sanning, Du är världarnas Herre och Gud för alla som är i himmelen, och alla som är på jorden. 
– Bahá’u’lláh

4 Juli 2018  | Länk | bahai | 0 kommentar
Många modfällt hjärta

08:56

Min Gud, du givmild är, 
du älskar mig.

Månget modfällt hjärta, o min Gud, har satts i brand av Din Saks eld och mången slumrande har väckts av Din stämmas ljuvhet. Hur många är icke de främlingar, som sökt skydd i skuggan av Din enhets träd, och hur talrika icke de törstande, som längtat efter Ditt levande vattens källa i Dina dagar. Välsignad är den, som har vänt sig till Dig och skyndat att nå fram till Gryningen för Ditt anletes ljus. Välsignad är den, som med all sin hängivenhet har vänt sig till Din uppenbarelses gryningsplats och till Din ingivelses Källa. Välsignad är den, som på Din stig har offrat det som Du genom Din givmildhet och ynnest har skänkt honom. Välsignad är den, som i smärtfylld längtan efter Dig har avstått från allt utom Dig. Välsignad är den, som kunnat glädja sig åt nära gemenskap med Dig och befriat sig från allt utom tillgivenhet till Dig. Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid Honom, som är Ditt Namn och som genom Ditt herraväldes och Din styrkas kraft har höjt sig över sitt fängelses horisonter, att förordna för var och en det som höves Dig och som anstår Din upphöjdhet. Din makt kan i sanning mäta sig med allt.
– Bahá’u’lláh

3 Maj 2018  | Länk | bahai | 0 kommentar
Du är mitt Hopp

08:54

Min Gud, du mitt hopp är.

O Gud, min Gud! Du är mitt Hopp och min Älskade, mitt åsyftade Mål och min Längtan! Med stor ödmjukhet och fullkomlig hängivenhet bönfaller jag Dig, att göra mig till Din kärleks minaret i Ditt rike, Din kunskaps ljus bland Dina skapelser och Din gåvas baner i Ditt konungadöme. Räkna mig till sådana av Dina tillbedjare, som har avskilt sig från allt utom Dig, som renat sig från denna världs förgängliga ting och som vänt sig bort från maningarna från de fåfänga inbillningarnas förespråkare. Låt mitt hjärta vidgas av glädje genom bekräftelsens ande från Ditt konungarike, och upplys mina ögon med åsynen av framgångens härskaror, som följer varandra och nedstiger till mig från Din allsmäktiga härlighets rike. Du är, i sanning, den Allsmäktige, den Allhärlige, den Allstarke. 
– ‘Abdu’l-Bahá

3 Maj 2018  | Länk | bahai | 0 kommentar
Hos Dig söker jag min fristad

22:55

Min Gud, o Herre, 
du är min fristad, 
jag sätter min lit till dig, 
du är stödjande, 
du är barmhärtig.

O Herre! Hos Dig söker jag min fristad och till alla Dina tecken vänder jag mitt hjärta. O Herre! Vare sig jag befinner mig på resa eller i mitt hem, är vid mina sysslor eller vid mitt kall, sätter jag min lit till Dig. Bevilja mig då Din stödjande hjälp, så att jag kan bli oberoende av alla ting, o Du som är oöverträffad i Din barmhärtighet! Förläna mig min andel, o Herre, enligt Ditt behag och gör mig tillfreds med vad Du har förordnat för mig. Du har oinskränkt myndighet att befalla. 
– Báb

1 Maj 2018  | Länk | bahai | 0 kommentar
Skapa i mig ett rent hjärta, o min Gud

03:38

Min Gud, hjälp mig, 
rena mitt hjärta, 
ge mig lugnt samvete, 
hjälp mig med detta, 
öppna mitt hjärta, 
var min styrka.

Skapa i mig ett rent hjärta, o min Gud, och skänk mig åter ett lugnt samvete, o mitt hopp! Styrk du mig i Din Sak genom kraftens ande, o min mest älskade, och uppenbara för mig Din väg genom ljuset av Din härlighet, o Du min längtans Mål! Lyft mig till Din helighets himmel genom kraften av Din gränslösa makt, o min tillvaros Källa, och lyckliggör mig med Din evighets vindar, o Du, som är min Gud! Må Dina evigt ljudande melodier skänka mig stillhet, o min Ledsagare, och låt Ditt uråldriga anletes rikedomar befria mig från allt utom Dig, o min Mästare, och låt budskapet om uppenbarelsen av Ditt oföränderliga Väsen skänka mig glädje, o Du, som är det mest uppenbara av allt uppenbart och det mest fördolda av allt fördolt. 
– Bahá’u’lláh

18 April 2018  | Länk | bahai | 0 kommentar
O Du, inför vars oerhörda majestät alla ting har bävat

04:17

Min Gud, du vet allt, 
du min Gud, allvetande Gud, 
dig skall jag dyrka.

O Du, inför vars oerhörda majestät alla ting har bävat, i vars grepp alla människors angelägenheter finnes, mot vars nåd och barmhärtighet alla Dina skapelsers ansikten vänder sig! Jag bönfaller Dig, vid Ditt Namn, vilket du har förordnat att vara alla namns ande i namnens rike, att skydda oss från viskningarna från dem, vilka har vänt sig bort från Dig och har förkastat sanningen i Ditt mest upphöjda Jag i denna uppenbarelse vilken har fått Dina namns rike att darra. Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot Dina nåderika gåvors helgedom och Din härlighets tillbedda tabernakel. Rena mig från allt, som inte är av Dig och styrk mig att älska Dig och att uppfylla Din önskan, på det att jag må finna glädje i Din skönhet, vara fri från alla dragningar till Dina skapelser och i varje ögonblick förkunna ’Förhärligad vare Gud, världarnas Herre!’ Låt min föda, o min Herre, vara Din skönhet, min dryck Din närvaros ljus, mitt hopp Ditt välbehag, mitt arbete lovprisandet av Dig, åminnelsen av Dig min ledsagare, mitt bistånd Din överhöghet, min vistelseort den plats som Du har upphöjt över begränsningarna hos dem, som är utestängda från Dig såsom av en slöja. Du är i sanning maktens, styrkans och härlighetens Gud. 
– Bahá’u’lláh

10 April 2018  | Länk | bahai | 0 kommentar
Säg: O Gud, min Gud

04:15

Bär du rättvisans krona, 
bär du rättfärdighetens smycke, 
skaffa det snarast möjligt.

Säg: O Gud, min Gud! Pryd mitt huvud med rättvisans krona och min tinning med rättfärdighetens smycke. Du är sannerligen Bestittaren av alla gåvor och belöningar. 
– Bahá’u’lláh

10 April 2018  | Länk | bahai | 0 kommentar
Förhärligat vare Ditt Namn

04:04

Hans namn är förhärligat, 
be en bön till din Gud, 
han förlåtande är.

Förhärligat vare Ditt Namn, o min Herre, min Gud, varigenom träden i Din uppenbarelses trädgård har klätts i grönska och gjorts i stånd att frambära helighetens frukter i denna vårtid, och den ljuva smaken av Dina gåvor och välsignelser har fläktat över alla ting och låtit dem frambringa vadhelst, som blivit dem förordnat i Ditt oåterkalleliga påbuds rike och i Ditt oföränderliga syftes himmel. Jag bönfaller Dig vid detta Namn att inte låta mig vara fjärran från Din helighets hov eller utestängd från Din enighets och enhets upphöjda helgedom. Tänd då, o min Gud, Din kärleks eld i mitt bröst att dess flamma måtte förtära allt utom min hågkomst av Dig, att varje spår av låga begär måtte fullständigt förintas inom mig och att intet måtte återstå utom förhärligandet av Ditt upphöjda och allhärliga Väsen. Detta är min högsta strävan, min brinnande önskan, o Du som härskar över alla ting och i vars hand hela skapelsens rike befinner sig. Du gör i sanning vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, den Allsmäktige, den Allhärlige, den Evigt Förlåtande.             
– Bahá’u’lláh

6 Mars 2018  | Länk | bahai | 0 kommentar
Ur Din evighets ljuvligt doftande strömmar giv mig att dricka

03:57

Livets vatten,
du får livets vatten av din Gud, 

ljuvligt doftande dricka, 
livets vatten.

Ur Din evighets ljuvligt doftande strömmar giv mig att dricka, o min Gud, och gör mig i stånd att smaka frukterna på Ditt Väsens träd, o mitt Hopp! Ur Din kärleks kristallklara källor låt mig dricka djupt, o min Härlighet, och i skuggan av Din eviga försyn låt mig bida, o mitt Ljus! På Din närhets ängar, i Din närvaro, låt mig ströva, om min Älskade, och vid Din nådatrons högra sida låt mig sitta, o min Åstundan! Från Din glädjes doftande briser låt en fläkt dra förbi mig, o mitt Mål, och till höjderna i Din verklighets paradis giv mig tillträde, o min Dyrkade! Gör mig i stånd att höra de ljuva melodierna från Din enhets duva, o Du Strålande, och genom Din styrkas och Din makts ande vederkvick mig, o min Försörjare! I Din kärleks anda håll mig orubbligt fast, o min Hjälpare, och på Ditt välbehags stig gör mina steg fasta, o min Skapare! I Din odödlighets trädgård, i Din åsyn, låt mig bida för evigt, o Du, som är barmhärtig mot mig, och på Din härlighets tron upphöj mig, o Du, som besitter mig! Till Din givmilda vänskaps himmel lyft mig upp, o min Vederkvickare, och till Din lednings Morgonstjärna för mig, o Du min Lockelse! Inför Din osynliga andes uppenbarelser bjud mig att närvara, o Du, som är mitt Ursprung och min Högsta önskan, och till det innersta i Din skönhets väldoft, vilken Du skall uppenbara, låt mig vända åter, o Du, som är min Gud. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är i sanning den Mest Upphöjde, den Allhärlige, den Allra Högste. 
– Bahá’u’lláh

22 December 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Han är den Nåderike, den Allgivande

06:58

Din Gud den nåderike, 
din Gud är allgivande, 
älska din Gud, 
tro på din Gud, 
lev garmoniskt, 
var en bra medmänniska.

Han är den Nåderike, den Allgivande! O Gud, min Gud! Ditt kallelserop har lockat mig och rösten från Din Härlighets penna har väckt mig. Ditt heliga yttrandes strömmar har hänfört mig och Din ingivelses vin har hänryckt mig. Du ser mig, o Herre, frigjord från allt utom Dig, fastklamrad vid Din givmildhets band, bedjande om Din nåds under. Jag bönfaller Dig vid Din milda vänskaps eviga vågor och vid de strålande ljusen från Din kärleksfulla omsorg och ynnest, att bestämma för mig det som skall dra mig närmare Dig och göra mig rik i Din rikedom. Min tunga, min penna hela mitt väsen vittnar om Din styrka, Din makt, Din nåd och Din givmildhet, att Du är Gud och att det icke finns någon Gud utom Du, den Starke, den Mäktige. Jag bär vittnesbörd i denna stund, o min Gud, om min hjälplöshet och Din överhöghet, min svaghet och Din kraft. Jag vet ej vad som gagnar mig eller skadar mig. Du är, i sanning, den Allvetande, den Allvise. Förordna Du för mig, o Herre, min Gud och min Mästare, det som skall göra mig tillfreds med Ditt eviga påbud och skänka mig framgång i alla Dina världar. Du är i sanning den Nådige, den Givmilde. Herre! Vänd mig icte bort från Din rikedoms ocean och Din barmhärtighets himmel. Bestäm för mig det goda i denna världen och den tillkommande. Sannerligen, Du är nådasätets Herre, som sitter på tronen i det högsta. Det finns ingen Gud utom Du, den Ende den Allvetande, den Allvise. 
– Bahá’u’lláh

6 December 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Giv mig själ glädje och vederkvickelse

01:02

Giv mig själ glädje, 
giv mig styrka, 
giv mig förstång.

O Gud! Giv mig själ glädje och vederkvickelse. Rena mitt hjärta. Genomstråla mina krafter. Jag lägger alla mina angelägenheter i Din hand. Du är min Vägvisare och min Tillflyckt. Jag kommer ej längre att vara sorgsen och bekymrad. Jag kommer att vara en lycklig och glädjefylld människa. O Gud! Jag kommer ej längre att vara fylld av oro, ej heller kommer jag att låta bekymmer plåga mig. Jag kommer ej att uppehålla mig vid livets besvärligheter. O Gud! Du är en bättre vän till mig än vad jag är till mig själv. Jag överlämnar mig till Dig, o Herre! 
– ‘Abdu’l-Bahá

4 December 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
O min Gud

02:52

O min Gud, 
jag ber och ber, 
jag litar på min Gud, 
älskar min Gud.

O min Gud, o min Gud! Ära vare Dig för att Du har styrkt mig att erkänna Din enhet, dragit mig till din enhets ord, upptänt mig med Din kärleks eld och sysselsatt mig med omnämnandet av Dig och tjänandet av Dina vänner och tjänarinnor. O Herre, hjälp mig att vara tålmodig och ödmjuk och styrk mig att avskilja mig från allt och att hålla fast vid fållen till Din härlighets klädnad så att mitt hjärta må fyllas av Din kärlek och ej lämna något utrymme för kärlek till världen och dragning till dess yttringar. O Gud! Helga mig från allt utom Dig, rena mig från synder och överträdelser och sörj för att jag måtte äga ett andligt hjärta och samvete. Sannerligen, Du är barmhärtig och sannerligen, Du är den Mest frikostige, vars hjälp alla människor söker
– ‘Abdu’l-Bahá

22 November 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
O Gud, min Gud. Dessa är Dina svaga tjänare

13:33

Svaga vi tjänare är, 
Gud är barmhärtig, 
be och du hittar.

O Gud, min Gud. Dessa är Dina svaga tjänare, Dina trofasta arbetare och tjänarinnor, vilka har bugat sig inför Ditt upphöjda yttrande, ödmjukat sig inför Ditt ljus tröskel och burit vittnesbörd om Din enhet genom vilken Solen har kommit att lysa i sin middagsglans. De har lyssnat till den kallelse Du utfördade från Ditt dolda rike och med hjärtan, som skälver av kärlek och hänryckning, har de svarat på Din maning. O Herre, utgjut över dem alla Din barmhärtighets utflöden, låt Din nåds vatten regna över dem alla. Hjälp dem att växa till vackra plantor i himmelens trädgård och gör med Dina gåvors svällande och bräddfulla moln och med Din överflödande nåds djupa sjöar så, att denna trädgård kan blomstra, och bevara den evinnerligen grön och praktfull, evigt skön, skimrande och ljus. Du är sannerligen, den Mäktige, den Upphöjde, den Kraftfulle, den som allena är oföränderlig i himlarna och på jorden. Det finnes ingen Gud utom Du, de uppenbara bevisens och tecknens Herre. 
– ‘Abdu’l-Bahá

23 September 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare

19:59

Be Guds hjälp, 
han vägen visar, 
din själ hittar.

O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare som är avskiljandet från alla ting och gläd mig i samlingen av Dina härligheter och gåvor med det vin, som är att älska Dig. Befria mig från anloppen av lidelse och begär, bryt sönder mina bojor till denna lägre värld, drag mig i hänryckningen till Ditt överjordiska land och vederkvick mig bland tjänarinnorna med Din helighets andedräckt. O Herre, gör mitt ansikte ljust med Dina gåvors glans, upplys mina ögon med att låta dem skåda tecknen på Din alltunderkuvande makt, låt mitt hjärta glädjas över härligheten hos Din kunskap som omfattar allting, gläd min själ med Ditt själsuppväckande budskap om stor fröjd, o Du, som är Konungen över denna värld och Konugariket därovan, o Du herraväldets och maktens Herre, på det att jag må sprida Dina tecken och bevis vida omkring och förkunna Din sak och främja Dina lärosatser, tjäna Din lag och upphöja Ditt ord. Du är i sanning, den Starke, den Allgivande, den Fullkomlige, den Allsmäktige.
 – ‘Abdu’l-Bahá

22 September 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Hur kan jag välja sömnen, o min Gud

16:31

Gud beskyddar, 
både i vila och vakenhet, 

Hur kan jag välja sömnen, o min Gud, när de längtandes ögon vakar, emedan de är skilda från Dig, och hur kan jag gå till vila medan Dina älskades själar pinas svårt i sin avlägsenhet från Din närvaro? Jag har anförtrott, o min Gud, min ande och hela min varelse i Din makts högra hand och i Ditt beskydd, och jag lägger mitt huvud på min kunnde genom Din kraft och lyfter det upp i enlighet med Din vilja och Ditt behag. Du är i sanning Beskyddaren, Bevararen, den Allsmäktige, den Mäktigaste. Vid din makt! Vare sig jag sover eller vakar, ber jag icke om något annat än det Du önskar. Jag är Din tjänare och i Dina händer. Hjälp mig i Din nåd att göra det som skall sprida väldoften av Ditt behag. Detta är i sanning mitt hopp och hoppet hos dem som åtnjuter Din närhet. Prisad vare Du, o världanas Herre.
– Bahá’u’lláh

22 September 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Sanningssökare

02:44

Sök sanning, 
öppna ditt hjärta, 
samtala med Gud.

O sanningssökare! Om du önskar att Gud skall öppna ditt öga, måste du bönfalla Gud, be till och samtala med Honom vid midnatt och säga:

O Herre, jag har vänt mitt anlete mot Din enhets rike och är nedsänkt i Din barmhärtighets hav. O Herre, upplys min syn med åsynen av Dina ljus i denna mörka natt och gör mig lycklig med Din kärleks vin i denna underbara tid. O Herre, låt mig höra Din kallelse och öppna för mina ögon dörrarna till Din himmel, så att jag må se ljuset från Din härlighet och dras till Din skönhet. Sannerligen, Du är Givaren, den Givmilde, den Barmhärtige, den Förlåtande.  
– ‘Abdu’l-Bahá

22 September 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Vishet

12:52

Mänsklig vishet ger vetande, 
Gudomlig vishet tillhör Gud, 
sök vishet, du hittar.

“Ingen människa skall nå stränderna invid den sanna förståelsens ocean såvida hon icke är avskild från allt som är i himlen och på jorden. Helga era själar, o världens folk, att ni måhända kan uppnå den ställning, som Gud bestämt för er… Hur mången, hög som låg, har icke i alla tider längtansfullt väntat på ankomsten av Guds Manifestationer, förkroppsligade i Hans Utvaldas helgade gestalter. Hur länge har de icke väntat på Hans ankomst, hur ofta har de icke bett att den gudomliga barmhärtighetens bris skulle fläkta och den utlovade Skönheten träda fram ur det fördoldas förlåt och uppenbaras för hela världen. Och närhelst nådens portar öppnades och den gudomliga frikostighetens moln göt sitt regn över mänskligheten och den Oseddes ljus lyste fram ovan den himmelska maktens horisont, förnekade de Honom alla och vände sig bort från Hans anlete – Guds eget anlete. Vänd er, för att bekräfta denna sanning, till det som upptecknats i alla de heliga böckerna.” 
- Bahá’u’lláh

3 Juli 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Bön 2

02:20

Gud är allvetande, 
han stödjer dig, 

“Säg: Gud tillfredsställer allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden tillfredsställer utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den Stödjande, den Allsmäktige.” 
- Báb

3 Juli 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Bön 1

02:18

Gud befriar dig från svårigheter, 
prisa gud den allmäktige, 
vi hans tjänare är.

“Finns det någon som kan befria oss från svårigheter utom Gud! Säg: Prisad vare Gud! Han är Gud! Alla är Hans tjänare och alla lyder under Hans bud.” 
- Báb

3 Juli 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Andlig utveckling 3

16:22

Var mild och givande, 
visa ömhet för alla, 
vandra i ljusets närhet.

”När mig med frukterna från Din evighets träd, ty den största svaghet har tagit mig i besittning. Förse mig med glädjens bägare, som Dina milda nådegåvors händer sträckt fram, ty mångfaldiga sorger har överväldigat mig.” - --Bahá’u’lláh

”Jag åkallar Dig ... att av min bön göra en eld, som skall förtära de slöjor, vilka utestängt mig från Din skönhet, och ett ljus som skall leda mig till Din närvaros ocean”
- Bahá’u’lláh

2 Juli 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Andlig utveckling 2

02:17

Tillbedjan är en kost, 
tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.

”Konst är tillbedjan. All strävan och ansträngning som framspringer ur djupet av människans hjärta är tillbedjan, om den är föranledd av de högsta motiv och viljan att tjäna mänskligheten. Detta är tillbedjan: att tjäna mänskligheten och att sörja för människors behov.”
- ‘Abdu’l-Bahá

1 Juli 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Andlig utveckling 1

07:54

Meditera, lugna sinnet, 
leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.

”Meditation är den nyckel som öppnar mysteriernas dörrar. I detta tillstånd avskiljer sig människan, i detta tillstånd drar sig människan undan från alla yttre ting. I denna subjektiva sinnesstämning är hon nedsänkt i det andliga livets ocean och avslöjar hemligheterna hos tingen i sig själva.”
- ‘Abdu’l-Bahá

30 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Människans andliga utvecling

07:57

Människan uttveclar sig, 
både fysiskt och psykist, 
men även andlig nivå kan stiga.

”Världen på andra sidan är lika olik denna värld som denna värld är olik barnets när det fortfarande befinner sig i moderns liv. Då själen når Guds närvaro skall den anta den skepnad som bäst passar dess odödlighet och är värdig dess himmelska boningsplats. En sådan tillvaro är en villkorlig och inte en oberoende tillvaro, såtillvida som den förra är föregången av en orsak medan den senare är oberoende därav. Oberoende tillvaro är helt förbehållen Gud…”
– Bahá’u’lláh

”Lika självklart som vi alla föddes
skall vi alla en dag födas åter,
skall vi stå som barnet framför porten
till det ofattbaras verklighet.”
– Bo Setterlind

26 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Själen 2

04:22

Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.

”Människans själ är solen, genom vilken hennes kropp upplyses och från vilken den hämtar sin styrka.”
--Bahá’u’lláh

15 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Själen 1

04:27

Vad är människan, 
den sanna människan, 
svar: själen

”Må du sannerligen veta, att själen är ett Guds tecken, en himmelsk ädelsten, vars verklighet de mest lärda bland människor har misslyckats att fatta och vars gåta intet sinne, hur skarpt det än må vara, någonsin kan hoppas på att klargöra.”
--Bahá’u’lláh

13 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Skapandets glädje

04:20

Du skapades av glädje, 
livets ande fick du.

”O människoson! Jag älskade skapandet av dej, därför skapade Jag dig. Älska Mig därför så att Jag må nämna dig vid namn och fylla din själ med livets ande.” 
–Bahá'u'lláh–

13 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Läkemedel (2)

04:28

Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro.

”Det som Herren har föreskrivit som det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instrumentet för att bota hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande Sak, en gemensam Tro.” 
–Bahá'u'lláh–

12 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Älska hela världen

07:52

Vad är bahai för något, 
det är: älska hela världen, 
älska mänskligheten, 
arbeta för fred.

”Att vara en Bahá'í betyder helt enkelt att älska hela världen, att älska mänskligheten och att försöka tjäna den; att arbeta för universal fred och universal broderskap.”
–'Abdu'l-Bahá–

10 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Läkemedel (1)

04:10

Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden

”Den allvetande Läkaren har Sitt finger på mänsklighetens puls. Har upptäcker sjukdomen och föreskriver i Sin ofelbara visdom läkemedlet. Varje tidsålder har sitt eget problem och varje själ sin särskilda strävan. Det läkemedel världen behöver i sin nuvarande hemsökelse kan aldrig vara detsamma som en senare tidålder kan behöva.”
–Bahá'u'lláh–

9 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
En tanke om krig och hat?

07:00

En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.

”När en tanke på krig kommer, motarbeta den med en starkare tanke på fred. En tanke på hat måste förintas av en kraftfullare tanke på kärlek.” 
–Bahá'u'lláh–

8 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Variation

06:54

Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.

”Betrakta blommorna i en trädgård … denna skillnad och variation är, precis som skillnaden och variationen i delarna av människokroppen, orsaken till framträdandet av skönhet och fullkomlighet.”
–'Abdu'l-Bahá–

8 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Enighetens cirkel

04:50

En cirkel förrenar alla människor, 
vi systrar och bröder är.

”Bahá'u'lláh har skildrat enighetens cirkel. Han har gjort upp ett mönster för att förena alla människor och för att samla dem alla i skyddet av den universella enighetens tält.”
–'Abdu'l-Bahá–

7 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Skapelse

06:33

All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.

”Vet ni ej varför Vi skapade eder alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. Begrunda ständigt i edra hjärtan hur ni blev skapade. Enär Vi skapat eder alla av samma stoft, åligger det eder att vara så som en enda själ, att vandra med samma steg, äta med samma mun och dväljas i samma land, på det att ni från edert innersta, genom edra gärningar och handlingar må visa fram tecknen på enhet och sann frigörelse. Sådant är Mitt råd till eder, o ljusets härskara! Giv akt på detta råd, att ni må erhålla helighetens frukt från den underbara härlighetens träd.”
–Bahá'u'lláh–

6 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar
Världen

08:27

Hur ser världen ut idag, 
krig, hat, förföljelse, rasism, 
finns även gott för den som vill, 
älska din Gud av hela ditt hjärta, 
älska mänskligheten, 
se det goda i alla religioner, 
sträva efter det goda hela tiden, 
var mänsklig och var förlåtande.

"All söndring i världen, allt hat, krig och all blodsutgjutelse är förorsakade av en eller annan av dessa fördomar. Hela världen måste betraktas som ett enda land, alla nationer som en nation, alla människor som om de tillhörde samma ras. Religioner, raser och nationer är alla skiljaktigheter som människan själv skapat och som endast är nödvändiga i hennes egen tanke. Inför Gud finns det varken perser, araber, fransmän eller engelsmän. Gud är Gud för alla och för Honom är skapelsen en. Vi måste lyda Gud och sträva efter att följa Honom genom att lämna alla våra fördomar och få till stånd fred på jorden.”
–'Abdu'l-Bahá–

5 Juni 2017  | Länk | bahai | 0 kommentar


12.000 webbutiker! | alltomklader.se
(c) 2011, nogg.se & Seija Lensu                                             Skaffa en gratis hemsida